KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Beta İş Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak; Müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili veyahut ilişkisiz tüm gerçek kişilerin uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında sizleri aydınlatmak istiyoruz. KVKK’da yer alan tanımıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Şirketimiz tarafından yalnızca internet sitemiz içerisinde tarafınızca gerçekleştirilen işlemler ile toplanan kişisel verileriniz (Ad-Soyad, Adres, Çalışılan Şirket Bilgileri, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Özgeçmiş), KVKK uyarınca bir işin ya da hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması sebepleri ile Şirket ve iş ortaklarının meşru menfaatleri gözetilerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda Şirketimizin, tarafınızla iletişime geçmesi ve bu kapsamda toplantılar ve sair organizasyonlar organize edilmesi amacıyla elektronik olarak işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verilerin toplanılmasındaki hukuki sebepler; Şirket’in tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli olması, insan kaynakları kapsamında işe alım süreçleri için gerekli olması, satış ve pazarlama alanında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin ve bir işin ya da hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması, Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirebilmesidir.

Şirket tarafından elde edilen veriler; T.C. Anayasası’nın ilgili maddeleri uyarınca ölçülülük ilkesi ile temel hak ve hürriyetler gözetilerek ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinin engellenmesi amacıyla yalnızca belirtilen şartlar dahilinde KVKK 4. Maddesine uygun biçimde amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Mezkûr faaliyet sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirket adresimize posta/kargo yoluyla, info@beta-mix.com.tr.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

BETA İŞ MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres                  : Malıköy Başkent Osb Mah. 56 Cad. No: 1 Sincan/ANKARA

Tel                      : +90 (312) 815 48 39

Mersis No          : 0167001028200018